Typealiases

The typealias RoxFlag is available globally.